Van: CREACO/Cora de Jong
        Rozenstraat 33
        gevestigd en kantoorhoudende  te Alphen aan den Rijn

hierna te noemen: gebruiker

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
gebruiker: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden;
opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

1.    Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten/overeenkomsten, welke aan gebruiker verstrekt c.q. met opdrachtgever worden gesloten, met uitsluiting van ventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.
2.    a. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
b. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.    a. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakvrouwschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
       b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
       c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de etalage c.q. werkruimte schoon leeg en opgeruimd is op het moment dat gebruiker met de werkzaamheden aanvangt.
       d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat  deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat  deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de  overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
       e. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
       f. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.    a. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
       b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
       c. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
       Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
       d. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal gebruiker de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
       e. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.     
5.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
6.    a. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
       b. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of  ter kennis van derden gebracht.
       c. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen  kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie  kennis van derden wordt gebracht.
7.    Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.
8.    De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
       - na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden geven gebruiker goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
       - indien gebruiker de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
       In de genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
9.    a. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 24 uur na voltooiing van de betreffende werkzaamheden telefonisch en schriftelijk te worden gemeld aan de gebruiker.
       b. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.
10.  a. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
       b. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
       c. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
       d. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
       e. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijsstijgingen hebben voorgedaan.
11.  Opdrachtgever dient binnen 21 dagen na verzenddatum van de door gebruiker gezonden factuur voor betaling te hebben zorg gedragen. Bij niet-tijdige betaling is gebruiker gerechtigd om aan opdrachtgever 1% rente per maand in rekening te brengen.
12.  Opdrachtgever is in geval van het uit handen geven van haar vordering door gebruiker wegens niet of te late betaling door opdrachtgever de incassokosten verschuldigd.
13.  Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout/fouten in de uitvoering van de werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot ten hoogste de som van de door gebruiker aan opdrachtgever gefactureerde bedragen. Voor alle indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout/fouten in de uitvoering van de werkzaamheden door gebruiker, is deze nimmer aansprakelijk.
14.  Indien gebruiker haar verplichtingen uit de opdracht/overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, worden die  verplichtingen opgeschort tot op het moment dat gebruiker in staat is haar verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen.
15.  a. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor  gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte van gebruiker worden daaronder begrepen.
       b. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
       c. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
       d. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
16.  Alle geschillen, welke tussen partijen naar aanleiding van een verstrekte opdracht/gesloten    overeenkomst mochten rijzen, zullen worden berecht door de Kantonrechter van Alphen aan den Rijn.
17.  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag per 14 februari 2011 onder dossiernummer: 27334389.